Innkalling Årsmøtet 2024 i Lommedalens Idrettslag

Postet av Lommedalens IL den 19. Feb 2024

Lommedalens Idrettslag ønsker deg velkommen til Årsmøtet 2024. 

avholdes

tirsdag 19. mars kl. 19.00 i Varmestua, Lommedalen skisenter


Til behandling:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2023
 • herunder gruppenes årsmeldinger
 • revisors beretning
 • kontrollutvalgets beretning
 1. Behandle Lommedalens IL regnskap 2023 i revidert stand.
 2. Oppsummering - Varmestuaprosjektet
 3. Behandle innkomne forslag og saker.
 4. Fastsette medlemskontingent for 2025.
 5. Vedta idrettslagets budsjett for 2024. 
 6. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 7. Foreta følgende valg
 1. Styre med leder og nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer
 2. Kontrollutvalg med leder, et medlem og ett varamedlem
 3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet.
 4. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 5. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
 1. Beslutte å engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

  

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest 

Mandag 4. mars. Alle innkommende saker vil bli lagt ut på vår nettside. 

 

Alle dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet på våre nettsider eller ved henvendelse til lil@lil.no

Vedlagt finner du innkalling med underskrift

LIL-Årsm 2024 innkalling.docx
Oppdater deg på relativ energimangel i idrett

Postet av Lommedalens IL den 13. Feb 2024

Hva er relativ energimangel i idrett (REDs)? Hvem er i risiko og hvorfor? Og hva skal jeg se etter?

Se Monica Klungland Torstveits foredrag fra Sunn idrett-konferansen her! https://sunnidrett.no/oppdater-deg-pa-relativ-energimangel-i-idrett/
Ny daglig leder I Lommedalens IL fom 1. februar 2024

Postet av Lommedalens IL den 1. Feb 2024

Styret i Lommedalens IL har konstituert Reidunn Rake som ny daglig leder i Lommedalens IL fra og med i dag torsdag 1. februar og frem til 31. august 2024.

 

Reidunn Rake etterfølger Marianne Fjelberg, som informerte hovedstyret mot slutten av 2023 at hun hadde besluttet seg for å tre ut av stillingen som daglig leder. I den etterfølgende perioden har hovedstyret arbeidet sammen med Marianne for å finne en best mulig måte idrettslaget kan dra nytte av Mariannes erfaringer på, samtidig som idrettslaget vil ta en gjennomgang av de ulike ansvarsområdene for å stå best mulig rustet fremover.  På denne bakgrunn har vi blitt enige om en avtale frem til august 2024 mellom Marianne og Lommedalens IL.

 

Vi takker Marianne for innsatsen og ønsker Reidunn velkommen inn i den sentrale rollen som daglig leder er.

 

Ole Reistad

Styreleder

 

 
Basketgruppa arrangerer basketcamp i vinterferien!

Postet av Lommedalens IL den 1. Feb 2024

For første gang arrangeres basketcamp i vinterferien!

Klikk her for mer info og påmelding:
https://basketball.lil.no/next/blog/post/228642/lommedalen-basketcamp-i-vinterferien?ispage=true